ΕΣΠΑ 2016

ΕΣΠΑ 2016: Προκυρήχθηκαν τα 4 νέα προγράμματα - Τον Μάρτιο ξεκινάνε οι υποβολές των προτάσεων
25.02.2016. Εταιρικά Νέα & Άρθρα BNSPRO

Προκυρήχθηκαν, ύστερα από μεγάλη καθυστέρηση, τα 4 νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ και οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής των προτάσεων: Νεοφυής Επιχειρηματικότητα, Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές και Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Επικοινωνήστε μαζί μας και ένας συνεργάτης της BNSPRO θα σας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες του προγράμματος.

"Νεοφυής Επιχειρηματικότητα" (17/3 - 27/4)

Με μια ματιά:
- δικαιούχοι της δράσης είναι: (Α) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ και (Β) Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας
- από 15.000 έως 60.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών
- συνεργασίες μεταξύ των δικαιούχων των δύο κατηγοριών επιτρέπονται προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση
- η διάρκεια των έργων ορίζεται για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου

Το πρόγραμμα αφορά στην ίδρυση νέων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων από ανέργους και από ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα που δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας.

Στοχεύει στην  δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια και στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης. 

 

"Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης" (8/3 - 15/4)

Με μια ματιά:
- δικαιούχοι της δράσης είναι: (Α) Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και (Β) Αυταπασχολούμενοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
- από 5.000 έως 25.000€ για την κάλυψη σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών
- επιτρέπεται η σύσταση συνεργαζόμενων σχημάτων/μορφών επιχείρησης, για συνεργασία δύο (2) δικαιούχων, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει  έως 40.000 €, ενώ για συνεργασία τριών (3) ή περισσοτέρων δικαιούχων,  αυτός μπορεί  να ανέλθει έως 50.000 €
- η διάρκεια των έργων ορίζεται για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης του επιχειρηματικού σχεδίου

Το πρόγραμμα στοχεύει την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η μείωση της ανεργίας των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μέσω της αυτοπασχόλησης, με την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητα τους και την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

 

"Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών" (29/3 - 17/5)

Με μια ματιά:
- δικαιούχοι της δράσης είναι: (Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που έχουν δύο (2) ή περισσότερες πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και (Β) Νέες επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015 και απασχολούν τουλάχιστον μισή (0,5) ΕΜΕ μισθωτής εργασίας
- ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό Κύκλο Εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€), αν ο κύκλος εργασιών είναι  μεγαλύτερος από τα  150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€)
- η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων  υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

"Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές" (7/4 - 20/5)

Με μια ματιά:
- δικαιούχοι της δράσης είναι: (Α) Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ' κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις και (Β) Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015
- το ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις
- ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν δύναται να είναι μικρότερος των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και δεν δύναται να υπερβαίνει τον κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσόν των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€) στην περίπτωση που ο κύκλος εργασιών της επιχείρησης το έτος 2015 ήταν μεγαλύτερος των διακοσίων χιλιάδων ευρώ (200.000€)
- η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει  τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Πίσω
Διαμαντή Ολυμπίου 19, Θεσσαλονίκη
2310241247