Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κουπόνια Τεχνολογίας»

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κουπόνια Τεχνολογίας»
24.05.2019. Εταιρικά Νέα & Άρθρα BNSPRO

Εκμεταλλευτείτε το νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Κουπόνια Τεχνολογίας με μέγιστο επιχορηγούμενο ποσό 15.000€ και ποσοστό επιδότησης 100% για την ανάπτυξη ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού καταστήματος, για υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή του ηλεκτρονικού σας καταστήματος, καθώς και προώθησης με Google Ads και Facebook Ads.  

Νέο πρόγραμμα ενίσχυσης υφιστάμενων Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων όλης της αγοράς της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για κουπόνια τεχνολογίας με ελάχιστο επιχορηγούμενο π/υ 5.000 € και μέγιστο επιχορηγούμενο π/υ 15.000 € με ποσοστό επιδότησης 100%.

 

Το πρόγραμμα «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες:

 • δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης, σύμφωνα με σχετικό Παράρτημα της αναλυτικής πρόσκλησης
 • να υποβάλλουν επιχειρηματικό σχέδιο / πρόταση χρηματοδότησης με αναλυτική περιγραφή της προτεινόμενης επένδυσης ΤΠΕ, καθώς και το σύνολο των αναγκαίων στοιχείων, δικαιολογητικών και εντύπων
 • απασχολούν λιγότερο από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ.ευρώ
 • λειτουργούν νόμιμα
 • να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το έργο πριν την δημοσίευση της πρόσκλησης
 • να συμπεριλάβουν στα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • να δεσμευτούν ότι τα επενδυτικά τους σχέδια/προτάσεις δεν έχουν υποβληθεί για ένταξη και εφόσον εγκριθούν προς χρηματοδότηση δεν θα υποβληθούν σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.
 • δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις και να μην βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα στην τελευταία τριετία (Κανόνας Deminimis)

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 1: ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

1

Εξυπηρετητές (servers) για τη φιλοξενία εφαρμογών λογισμικού για τους σκοπούς της επένδυσης, με τα συνοδευτικά στοιχεία του (πληκτρολόγια, οθόνη κλπ) και το απαιτούμενο λειτουργικό σύστημα.

 

2

Εξοπλισμός Ενσύρματου ή/ και Ασύρματου Δικτύου & καλωδίωση [Δρομολογητές (Routers), Μεταγωγείς (Switches), Firewalls, Bluetooth και Wi-Fi υποδομή (access points, antennas κτλ.)]

 

3

Ηλ. Υπολογιστές (Desktop/Laptop)

 

4

Εξοπλισμός γραφείου (projectors, scaners, printers, κλπ)

 

5

Εξοπλισμός ΤΠΕ σχετικός με τις δραστηριότητες της επιχείρησης (πχ Bar code readers, Διαδραστικοί πίνακες)

 

 

 

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 2: ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

1

Εφαρμογές γραφείου, antivirus κλπ

 

2

Προγράμματα που βοηθούν στη βελτιστοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών διεργασιών (π.χ. ERP, SCMS, WMS, PMS CRM, HRMS κλπ)

 

3

Εξειδικευμένα λογισμικά που αφορούν στη δραστηριότητα της επιχείρησης

 

4

Ανάπτυξη ιστοσελίδας (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

2.000

5

Ανάπτυξη ή/και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop (θα πρέπει να λειτουργεί σε τουλάχιστον 2 γλώσσες)

4.500

 

 

 

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 3: Παροχή υπηρεσιών

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟ

1

Συμμετοχή σε Ελληνικές Ηλεκτρονικές Αγορές (e-Marketplaces), είτε αυτές αφορούν δραστηριότητες τύπου B2C (Επιχείρηση προς τον τελικό καταναλωτή), είτε B2B /B2E (επιχείρηση προς επιχείρηση), για πωλήσεις, αγορές, προβολή και κατάλογο προϊόντων, σύγκριση τιμών, συμμετοχή σε προμήθειες, τιμολόγια και πληρωμές, συμμετοχή σε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς και δημοπρασίες, κλπ.

 

3.000

2

Υπηρεσίες Digital marketing (π.χ. google ads, facebook ads, παρουσία στα Social media)

1.000

3

Υπηρεσίες μετάφρασης του περιεχομένου ιστοσελίδας ή/και του ηλεκτρονικού καταστήματος

1.000

4

Υπηρεσίες καταχώρησης, μετασχηματισμού και μεταφοράς δεδομένων

2.000

 

 • Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η 15/05/2019.
 • Η επιχείρηση είναι υποχρεωτικό να προμηθευτεί το σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ από έναν μόνο προμηθευτή.
 • Η διάρκεια υλοποίησης ορίζεται έως τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: 4 Ιουνίου 2019

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 5 Ιουλίου 2019

Πηγή: startupbusiness.gr

Πίσω